Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premis

Bases del Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués” 2021

En el marc dels premis literaris "Ciutat de València", convocat per l'Ajuntament de València, a Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora del Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués”.

Podeu descarregar les bases i accedir als impressos ací: https://bit.ly/3w1ZOnd

El termini de presentació finalitza el 16 de juny de 2021.

 

Premi d'assaig Josep Vicent Marqués

 

Aquí us fem cinc cèntims de les bases en la part que afecta al premi d'assaig “Josep Vicent Marqués”:

 

5. Es podran presentar als premis d’assaig totes les obres (textos filosòfics, de pensament, aforismes, diaris, memòries…) escrites en algun dels idiomes especificats en la base 1, l'extensióde les quals no siga inferior a 150 pàgines de grandària DIN A4, lletra Times New Roman, cos12, a espai i mig. Queden expressament excloses les tesis doctorals i l'àmbit de la investigació.

 

6. Podran participar en estos premis literaris les persones físiques que no estiguen sotmeses a alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A este efecte, i amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu de concessió del premi, les persones que resulten premiades hauran d’acreditar no trobar-se sotmeses a cap de les prohibicions previstes en l’article esmentat, com també trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no ser deutores per resolució de procedència de reintegrament.

 

7. Se n’exclouran com a aspirants les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior. Així mateix, no podran presentar-se obres de persones que hagen mort abans de l’obertura del període de presentació d’originals.

7. Se n’exclouran com a aspirants les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior. Així mateix, no podran presentar-se obres de persones que hagen mort abans de l’obertura del període de presentació d’originals.

 

8. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, ni donades a conéixer en lectura pública, ni editades abans de la concessió del premi.

Pel que fa a l’originalitat, estarà referida al fet de la novetat objectiva de l’obra en el moment de la seua creació.

Quant al caràcter d’obra inèdita, es considerarà que en té l’obra en la qual, segons el parer del jurat, concórreguen les característiques següents:

  • a) Que el seu contingut tinga unitat i entitat suficient per a ser considerada en conjunt com a obra literària nova.
  • b) Que no tinguen significació dins de la mateixa obra els possibles passatges arreplegats d’obres anteriors o els que pertanyen a obres d’autoria aliena (en este cas, citant sempre la referència). No seran considerades originals i inèdites les traduccions o adaptacions d’altres obres.

 

9. S’establixen dos modalitats possibles de presentació:

  • a) Els treballs hauran de dirigir-se a Ajuntament de València, registre general, plaça del'Ajuntament, 1, 46002 València, i també es podran presentar directament a través del registre general d'entrada de l'Ajuntament o dels altres òrgans administratius que estableix l'article 16.4de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (seu electrònica de l’Ajuntament de València amb certificatdigital o per correu certificat) fent constar en la instància 'Premis literaris Ciutat de València' i la modalitat a la qual concorren. Caldrà presentar cinc exemplars de l’original, impresos, enquadernats, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura.
  • b) Per correu electrònic a la següent adreça: premisciutatdevalencia@valencia.es, que estarà operativa durant el termini de recepció d’originals, i que només servirà per a enviament d’obres; per a qualsevol consulta sobre els premis, estes hauran d’anar adreçades a l’e-mail següent: srecursosculturales@valencia.es. En el cas d’enviament per correu electrònic, la persona que concurse haurà de presentar dos arxius en pdf: el primer contindrà l’obra, en la primera pàgina de la qual figurarà el títol, el pseudònim i la categoria a la qual consursa; el segon contindrà la plica amb les dades que es requerixen en l’article 9 d’estes bases. En la casella del’e-mail destinada a l’assumpte, caldrà posar NOM DEL PREMI (en majúscules) – Títol del’obra entre cometes – Pseudònim, tot seguint el següent exemple en l’ús de majúscules i minúscules, de les cometes, dels espais i dels guions: PREMI ISABEL DE VILLENA – 'Solitud'– Víctor Català.

10. Les obres podran presentar-se en el termini de trenta dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Els treballs hauran de dirigir-se a Ajuntament de València, registre general, plaça de L'Ajuntament, 1, 46002 València, podent presentar-se directament a través del registre general d'entrada de l'Ajuntament o dels altres òrgans administratius que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, fent constar en la instància 'Premis Literaris Ciutat de València' i la modalitat a la qual concorren.

 

11. A les persones autores de les obres guanyadores se’ls lliurarà el trofeu d’estos premis, així com l’import de la dotació econòmica respectiva, que serà la següent:

- Premi d’Assaig en valencià “Josep Vicent Marqués” ......................... 10.000 €

Els premis s’atorgaran a una única obra i no podran concedir-se ex aequo. L’import d’estos premis estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament, i el pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària al compte corrent facilitat per les persones guanyadores.

 

12. Mitjançant un acord de coedició amb l’Ajuntament de València, les obres guanyadores dels Premis “Ciutat de València” seran publicades per les diverses editorials, Edicions del Bullent publicarà el Premi d'assaig “Josep Vicent Marqués”.

 

13. Si entre l’acabament del termini de presentació i la concessió del premi, que es produirà abans de la finalització de l’any natural, alguna de les persones autores concurrents obté un altre premi en un altre certamen literari amb la mateixa obra que presenta als Premis “Ciutat de València”, ho haurà de comunicar per escrit a este ajuntament, a fi que el jurat no la tinga en consideració en la decisió del premi corresponent.

 

14. El jurat que valorarà les obres presentades a cadascun dels premis estarà integrat pels components següents:

  •  President: l’alcalde, o regidora/regidor en qui delegue.
  •  Vocals: quatre, d’elecció per l’Ajuntament entre persones de la literatura, de la crítica literària, de la recerca i docents de la universitat de prestigi acreditat.
  •  Secretari: el secretari general de l’Administració municipal o personal funcionari en qui delegue.

 

15. En funció del nombre d’obres presentades, podrà constituir-se una comissió integrada per personal especialitzat triat per l’Ajuntament a fi de procedir a la selecció prèvia de les obres finalistes a valorar pel jurat.

 

16. El jurat de cadascun dels premis podrà no adjudicar-lo si observa que cap de les obres presentades arriba a la qualitat artistic-literària necessària.

 

17. La decisió del jurat, amb caràcter d’inapel·lable, serà elevada per l’Alcaldia a acte administratiu, el qual podrà ser impugnat d’acord amb allò que preveu la normativa de procediment administratiu.

 

18. La concessió del premi es publicarà en la pàgina web municipal i es notificarà a les persones premiades pels mitjans previstos en l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de resolució i notificació serà d’un màxim de 6 mesos.

 

19. Tots els originals de les obres presentades seran destruïts.

 

20. La presentació d’originals a qualsevol d’estos premis suposa la plena acceptació d’estes bases, sense perjudici de la possible impugnació d’acord amb allò que preveu la legislació sobre procediment administratiu.

Podeu descarregar-vos un pdf de les bases completes al web de l'Ajuntament de València.

Guanyadors d'anys anteriors, publicats per Edicions del Bullent:

Notícies relacionades

  • València rep els guanyadors dels seus Premis Literaris (Levante EMV, 4/12/2018) 
  • Els jurats anuncien les huit obres guanyadores dels XXXV Premis Literaris Ciutat de València (El Periòdic, 21/11/2017)
  •